Privacybeleid

Privacybeleid

  • Uitgever website: Beprosoft Venture
  • Bedrijfsnummer: BE 0675566990
  • Verantwoordelijke redactie: Jean Noel Fameni
  • Telefoon: 0032488073314
  • E-mail: info@monsiegesocial.be
  • Website: www.monsiegesocial.be
  • Host: AWS
  • Ontwikkeling: Monsiegesocial
  • Website: www.monsiegesocial.be

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (www.monsiegesocial.be) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor meer gebruiksgemak en aantrekkelijkere afbeeldingen. We raden je aan om moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

Het webagentschap Monsiegesocial stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en updates op haar websites betrouwbaar zijn.

We garanderen ook de naleving van het privacybeleid dat van kracht is in de Europese Unie.

Er kunnen echter fouten of weglatingen voorkomen.

Internetgebruikers moeten er daarom voor zorgen dat de informatie die zij verstrekken correct is en moeten wijzigingen op de site die zij nuttig achten, melden.

MONSIEGESOCIAL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze informatie of voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies :

De website www.monsiegesocial.be kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden.

Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevens die op je computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand, dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan.

Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

Hyperlinks :

De websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen op het internet.

MONSIEGESOCIAL heeft geen controle over de sites die verbonden zijn met haar websites.

Zij is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen.

En in het bijzonder de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of elk gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt.

De risico’s verbonden aan dit gebruik zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven.
Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze website maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MONSIEGESOCIAL.
Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te plaatsen naar één van de websites van MONSIEGESOCIAL, dient hij een e-mail te sturen naar de website om zijn verzoek in te dienen.

MONSIEGESOCIAL behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Verleende diensten :

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.monsiegesocial.be.
MONSIEGESOCIAL spant zich in om de informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De informatie op de site is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Ze zijn onderhevig aan eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

Bovendien wordt alle informatie op de site alleen als richtlijn gegeven en kan deze zonder kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperkingen op gegevens :

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als je een hiaat, fout of wat lijkt op een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan info@monsiegesocial.be, waarbij je het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, etc.).

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan Monsiegesocial niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.
MONSIEGESOCIAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor op deze website geplaatste hyperlinks naar andere bronnen op het internet.

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud op de website www.monsiegesocial.be, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafieken, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals de lay-out ervan, is het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partners of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MONSIEGESOCIAL.

Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de wet op intellectueel eigendom.

Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de overtreder civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Geschillen :

Op dit privacybeleid voor de website www.monsiegesocial.be is Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen of processen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken met rechtsbevoegdheid over de statutaire zetel van het bedrijf.

De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is Frans.

Privacybeleid en persoonsgegevens :

In het algemeen hoeft u ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.monsiegesocial.be bezoekt.
Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden, kan u worden gevraagd ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adresbewijs en een kopie van uw identiteitskaart.
In alle gevallen kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten op de site, met name niet om informatie over ons bedrijf op te vragen of om onze nieuwsbrieven te ontvangen.
Tot slot kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon onze website bezoekt, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en uw toegangstijden.
Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren.

Dit gebeurt in overeenstemming met ons vertrouwelijkheidsbeleid.

Databanken worden daarom beschermd door de bepalingen van de wet tot omzetting van de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken.