Als je in België werkt als freelancer, zelfstandige of bedrijfseigenaar, moet je je registreren om belasting en socialezekerheidsbijdragen te betalen in België.

Of je in België vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betaalt, hangt af van het soort bedrijf dat je runt.

Hoe worden bedrijven belast in België?

Als je een bedrijf hebt in België, moet je mogelijk vennootschapsbelasting betalen. Het tarief van de vennootschapsbelasting dat je in België betaalt, hangt af van het soort bedrijf dat je hebt en de grootte van je winst.

Bedrijven moeten jaarlijks hun vennootschapsbelastingaangifte indienen en kwartaalbetalingen doen. Bij het invullen van hun belastingaangifte kunnen bedrijven een reeks uitgaven aftrekken voordat ze hun totale winst berekenen.

Wie betaalt vennootschapsbelasting in België?

De vennootschapsbelasting is van toepassing op vennootschappen, verenigingen, organen en instellingen die hun maatschappelijke zetel in België hebben.

Moeten eenmanszaken en partnerschappen vennootschapsbelasting betalen?
Zelfstandigen, eenmanszaken en bedrijven betalen over het algemeen inkomstenbelasting.

Siège social dans une entreprise de domiciliation belgique

Freelancers die meer dan zes maanden (183 dagen) van het jaar in België werken, zijn Belgische ingezetenen voor belastingdoeleinden. Als gevolg daarvan moeten ze belasting betalen over hun wereldwijde inkomen.

 

Belastbaar inkomen is de winst die overblijft na aftrek van socialezekerheidsbijdragen en andere toegestane uitgaven.

In 2022 hebben inwoners een belastingaftrek van €9.050 (hoger voor mensen met kinderen). De belastingschijven variëren van 25% tot 50%.

 

De inkomstenbelasting moet één jaar na het einde van het belastingjaar worden betaald. Werknemers kunnen de kosten spreiden door elk kwartaal een geschat voorschot te betalen.

Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting in België?

De Belgische vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 25%, na een verlaging van 29%. Voorheen moest er een toeslag van 2% bovenop de vennootschapsbelasting worden betaald. Maar het is afgeschaft in 2021.

Voor bedrijven die voor meer dan 50% in handen zijn van particulieren, geldt een lager tarief. Of met lagere winsten.

Bedrijven moeten een toeslag van 6,75% betalen op hun definitieve aanslag voor de vennootschapsbelasting na beoordeling door de autoriteiten. Bedrijven kunnen deze last vermijden door vooraf voldoende belasting te betalen.


Vrijstellingen en kredieten voor vennootschapsbelasting in België
Bedrijven met een winst van minder dan €100.000 kunnen profiteren van een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 20%.

Om van dit verlaagde tarief te kunnen profiteren, moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit betekent in het bijzonder voldoen aan de regels die gelden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dit betekent dat je moet voldoen aan de regels voor salarissen die worden betaald aan managers en directeuren.

Wat zijn de aftrekbare kosten voor bedrijven in België?

  • Afschrijving van activa: er kan belasting worden afgetrokken tegen de volgende tarieven voor de afschrijving van bedrijfsactiva: commerciële gebouwen (3%), industriële gebouwen (5%), machines en uitrusting (20% of 33%) en rollend materieel (20%). Als je meer wilt weten over hoe deze regels van toepassing zijn op jouw bedrijf, vraag dan een belastingdeskundige om advies.
  • Oprichtingskosten: oprichtingskosten kunnen volledig worden afgetrokken in het jaar van oprichting of worden afgeschreven over een periode van maximaal vijf jaar.
  • Bijdragen aan goede doelen: bijdragen aan goede doelen zijn aftrekbaar zolang ze niet meer bedragen dan 5% van het totale netto-inkomen van het bedrijf.
  • Voertuigen: de aftrekbaarheid voor auto’s varieert tussen 50% en 100% van de kosten van het voertuig, afhankelijk van de waarde en de uitstoot. De aftrek voor brandstofkosten blijft echter beperkt tot 50%.
  • Bedrijfsverliezen, rentelasten en voorzieningen voor dubieuze debiteuren: de mate waarin deze posten aftrekbaar zijn, varieert afhankelijk van verschillende factoren. Vraag een belastingdeskundige om advies over de specifieke opties voor jouw bedrijf.

Hoe begrijp ik BTW in België?

BTW is Taxe sur la Valeur Ajoutée (BTW) in het Frans of Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) in het Nederlands.

Als je bedrijf goederen of diensten levert (met een paar uitzonderingen, zoals leraren, journalisten, kunstenaars, artsen en advocaten), kan het zijn dat je BTW moet betalen en doorberekenen aan je klanten. Het is belangrijk dat je een boekhouding bijhoudt (een factuurboek) en ontvangstbewijzen.

Het btw-tarief in België is 21%. De btw moet maandelijks of per kwartaal worden betaald en bedrijven kunnen de btw op hun zakelijke uitgaven terugvragen.

Er is ook een btw-drempel in België: kleine bedrijven kunnen profiteren van een uitzonderlijke btw-drempel als hun omzet minder dan €25.000 bedraagt. In dat geval kun je de status van kleine onderneming aanvragen, die je vrijstelt van btw, maar ook van btw-terugvordering.

Wat is grensoverschrijdende btw in België?

Als je goederen verkoopt aan een ander btw-geregistreerd bedrijf elders in de Europese Unie, betaalt de klant btw volgens het tarief van zijn eigen land.

Het werkt ook andersom. Als je goederen in een ander EU-land koopt, betaal je btw tegen het Belgische tarief.

Wanneer je een grensoverschrijdende transactie uitvoert, heb je het btw-nummer van de klant nodig. Je kunt dit controleren bij de Europese Commissie.

Wat is het belastingjaar voor bedrijven in België?

Het Belgische belastingjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Belastingbetalers moeten elk jaar belastingaangifte doen.

Voordat bedrijven belastingaangifte kunnen doen, moeten ze zich registreren bij het belastingkantoor en, indien nodig, bij het btw-kantoor. Deze twee stappen kunnen worden genomen bij een ondernemingsloket.

Als je een niet-ingezetene bent en inkomsten uit Belgische bronnen ontvangt, moet je dit melden aan het relevante belastingkantoor, dat je elk jaar een belastingaangifte stuurt. Je kunt ook per post of online betalen.

Hoe dien je je aangifte vennootschapsbelasting in in België?

De deadline voor het indienen van de vennootschapsbelastingaangifte voor 2021 is 30 juni 2022. Belgische bedrijven zullen niet langer papieren belastingformulieren ontvangen. Ze moeten hun aangifte nu elektronisch indienen via de Biztax-toepassing van de overheid.
Bedrijven betalen de vennootschapsbelasting in België meestal in vier termijnen:

  1. Eerste kwartaal: uiterlijk 10 april
  2. Tweede kwartaal: uiterlijk 10 juli
  3. Derde kwartaal: uiterlijk 10 oktober
  4. Vierde kwartaal: uiterlijk 20 december

Andere soorten vennootschapsbelasting in België
Meerwaarde op aandelen
Voor 2022 zijn vermogenswinsten op in aanmerking komende aandelen die worden gemaakt door aan alle voorwaarden te voldoen, volledig vrijgesteld van belasting. Op aandelen die niet in aanmerking komen, is het standaardtarief van 25% vennootschapsbelasting van toepassing.

Wat is de vennootschapsbelasting?

Er zijn bepaalde belastingvoordelen beschikbaar voor bedrijven die deelnemen aan overheidsinitiatieven.

Bedrijven die milieuvriendelijke en energie-efficiënte investeringen doen, kunnen bijvoorbeeld profiteren van een korting van 13,5% op hun belastingfactuur.

Bedrijven die zich ertoe verbinden om gekwalificeerde wetenschappelijke onderzoekers in dienst te nemen, kunnen loonbelastingkredieten krijgen.

Wat is de minimale heffingsgrondslag?

Bedrijven met winsten van meer dan €1 miljoen zijn onderworpen aan beperkingen op het bedrag dat ze kunnen aftrekken van hun vennootschapsbelasting.

Bepaalde aftrekposten (zoals overgedragen fiscale verliezen) zijn slechts aftrekbaar tot 70% van de belastbare winst van meer dan €1 miljoen.

Boetes vennootschapsbelasting in België
De overheid kan automatisch de belastingfactuur van het bedrijf berekenen als het te laat aangifte heeft gedaan.

Het bedrag van de rekening wordt geschat op basis van factoren zoals omzet en aantal werknemers, en varieert naargelang de sector van activiteit.

Bedrijven die hun aangifte te laat indienen, moeten een toeslag betalen. Deze toeslag is afhankelijk van de indieningsgeschiedenis van het bedrijf en de (veronderstelde) intentie om belasting te ontwijken. Als je een deel van je winst niet correct opgeeft, riskeer je een verhoging tot 200% van de verschuldigde belasting op dat inkomen.

De overheid kan ook boetes of wettelijke sancties opleggen aan bedrijven die geen vennootschapsbelasting betalen.

Fiscaal advies voor bedrijven in België
Je kunt een accountant (expert-comptable in het Frans, comptable of belastingconsulent in het Nederlands) vinden op de website van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Shares: